світло

тепло

вода

підтримка
У міському управлінні освіти і науки працює гаряча телефонна лінія. За потреби звертайтесь щоп'ятниці з 9.00 до 10.00 за телефоном (03849) 5-15-07. Урядова «гаряча лінія» з питань протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей 15-47. Інспектор ювенальної превенції Придруга Петро Омелянович, тел. 0681004892.

Положення про Школу сприяння здоров'ю

Положення

про Школу сприяння здоров'ю

Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №14

у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня

з поглибленим вивченням англійської мови та гімназії

Хмельницької області

 

Організація оздоровчо-освітнього процесу

 1. Оздоровчо-освітня робота Школи сприяння здоров'ю здійснюється відповідно до плану навчально-виховної роботи школи, затвердженого педагогічною радою.
 2. Школа сприяння здоров'ю координує та спрямовує в єдине русло валеологічну освіту і реалізацію завдань щодо збереження і зміцнення здоров'я учнів відповідно до їх вікових особливостей та індивідуальних здібностей.
 3. Школа сприяння здоров'ю налагоджує зовнішні зв'язки школи з метою залучення зусиль громадськості та організацій міста до зміцнення та покращення здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу.
 4. Школа сприяння здоров'ю проводить широку просвітницьку роботу з батьками з метою втілення ідей здорового способу життя в родинах.

Учасники оздоровчо-освітнього процесу

1. Учасники оздоровчо-освітнього процесу в навчальному закладі, де діє Школа сприяння здоров'ю є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, медичний працівник, батьки та представники громадськості.                    

2. Учні навчального закладу знаходяться під опікою Школи сприяння здоров'ю та мають право на:

 • безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та проведення позакласних занять;
 • користування спортивною та лікувально-оздоровчою базою;
 • участь у різних видах оздоровчої діяльності;
 • захист від будь-яких видів діяльності, які можуть зашкодити здоров'ю;
 • пропагувати здоровий спосіб життя. Вони зобов'язані:
 • підвищувати рівень знань про здоров'я;
 • дотримуватись норм здорового способу життя;
 • підтримувати позитивний психологічний мікроклімат в учнівському колективі, у сім'ї та мікрорайоні;
 • сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами, батьками та серед населення в цілому.

3. Педагогічні працівники мають право:

 • бути членом координаційної ради Школи сприяння здоров'ю;
 • на сприятливі умови своєї педагогічної діяльності;
 • підтримку адміністрації   в      інноваційній   діяльності   щодо формування культури здоров'я учнів;
 • на користування  оздоровчо-спортивною  базою для  зміцнення власного здоров'я;
 • вносити пропозиції керівництву Школи сприяння здоров'ю щодо поліпшення оздоровчо-освітнього процесу.

Вони зобов'язані:

 • сприяти збереженню здоров'ю учнів; формувати здоровий спосіб життя;
 • створювати в навчальному закладі позитивний мікроклімат;
 • надавати можливість розкрити найбільш повно свої фізичні, психічні та соціальні можливості;
 • сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами та батьками; особистим прикладом утверджувати культуру взаємостосунків між учнями і колегами;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку школи;
 • постійно підвищувати рівень знань з питань гігієни, психології спілкування;
 • здійснювати соціально-правовий захист учнів школи.

4. Батьки учнів навчального закладу, де діє Школа сприяння здоров'ю мають право:

 • бути обраним членом координаційної ради Школи сприяння здоров'ю;
 • звертатися до органів управління освітою, директора школи, голови Школи сприяння здоров'я школи з питань охорони і збереження здоров'я дітей;
 • приймати рішення щодо участі дитини в оздоровчій діяльності навчального закладу;
 • брати участь у заходах спрямованих на поліпшення організації оздоровчо-освітнього процесу;
 • забезпечувати ефективне використання місцевих ресурсів для підтримки роботи Школи сприяння здоров'я.

Вони зобов'язані:

 • забезпечувати умови для збереження і зміцнення здоров'я дітей в родині з тим, щоб процес формування культури здоров'я був неперервним;
 • постійно дбати про фізичне, психічне, моральне здоров'я дітей; створювати належні умови для їх розвитку;
 • активно впроваджувати ефективні технології збереження і зміцнення здоров'я;
 • сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами, батьками.

Управління Школою сприяння здоров'ю

 1. Керівним органом Школи сприяння здоров'ю є координаційна рада сприяння здоров'ю, що формується із осіб найбільш зацікавлених в реалізації програм сприяння здоров'ю учнів .
 2. Координаційна рада сприяння здоров'ю здійснює вибір форм, методів і засобів валеологічного навчання та виховання учнів, визначає обсяг і зміст оздоровчо-освітніх заходів, відповідно до положень Закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту Кам'янець-Подільського НВК №14, відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, стану їх здоров'я.
 3. Школа сприяння здоров'ю в школі працює на засадах добровільності, колегіальності, самоврядування.

Матеріально-технічна база

 1. Матеріально-технічна база Школи сприяння здоров'ю складається з цінностей НВК №14.
 2. Заклад та Школа сприяння здоров'ю прагнуть поліпшення матеріально-технічної бази, що сприяє покращенню фізичного, психологічного, соціального та морального здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

Зовнішні зв'язки

           Школа сприяння здоров'ю при погодженні з адміністрацією школи має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями відповідно до законодавства.

Опис досвіду Школи сприяння здоров’ю

Опис досвіду

Школи сприяння здоров’ю

Найважливішим завданням сучасної шкільної освіти – є виховання здорового покоління, свідомого ставлення особистості до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Метою роботи Школи сприяння здоров’ю є координація, концентрація, спрямування зусиль учасників навчально – виховного процесу, громадських організацій, медичних установ міста на створення для кожного учня та вчителя школи таких умов праці й відпочинку,  які б сприяли формуванню особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя.

Робота Школи сприяння здоров’ю опирається на нормативно-правову базу з охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, Положення, Статут, доповнену сучасну модель навчального закладу. Школа працює за планом, який передбачає оздоровчі заходи, формування здорового способу життя, безпеку життєдіяльності, роботу школи виживання.

Школа сприяння здоров’ю, як система, реалізується через:

 • гуманізацію навчально-виховного процесу;
 • впровадження превентивного навчання;
 • здійснення соціально-психологічного супроводу;
 • створення комфортного освітнього середовища;
 • організацію фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • забезпечення медичного обслуговування.

У закладі чітко визначена структура управління процесом пропаганди здорового способу життя. Уся система навчально – виховної роботи школи направлена на формування позиції щодо здорового способу життя, життєвий успіх дитини.

Педагогічний колектив нашого навчального закладу працює за єдиною здоров’язберігаючою технологію Гуманної Педагогіки в режимі регіонального експерименту з питання «Реалізація ідей гуманної педагогіки» (з  1 січня 2008 року). Адміністрація школи вивчила рівень гуманних відносин між учнями та педагогами і виявила, що педагоги вміло створюють позитивну атмосферу навколо дитини, виявляють творче терпіння, допомагаючи дитині у самопізнанні, розуміють і приймають її такою, якою вона є, з оптимізмом ставляться до кожного учня, що сприяє відновленню, збереженню, укріпленню та формуванню фізичного, психологічного та соціального здоров’я. Проведено педагогічну раду «Про хід та проміжні результати роботи школи над експериментом «Реалізація ідей гуманної педагогіки в навчально-виховному процесі». Локомотив якісних змін у роботі школи - особистісне та професійне зростання педагогів.

У навчальному закладі постійно діє творча майстерня  гуманної педагогіки: проведено педагогічні читання з теми «Гуманістична педагогіка В. Сухомлинського  та її актуальність для модернізації сучасної школи»; розроблено тематику «Годин добромислення» та орієнтовні розробки цих занять. 

Одним із напрямків роботи Школи сприяння здоров’ю є здійснення превентивного навчання та виховання: цілеспрямованого впливу, зорієнтованого на фізичний, психічний, соціальний та духовний розвиток особистості, оволодіння об'єктивними, відповідними до віку знаннями, вироблення в неї імунітету до негативних соціальних впливів, профілактику та корекцію асоціальних проявів у поведінці. Впроваджується у школі інтегрований курс «Основи здоров’я», «Корисні звички», «Цікаво про корисне». З метою відстеження змін у знаннях, установках і поведінці дітей вчителями  щорічно проводяться пре-тести та пост-тести, які свідчать про те, що у школярів суттєво (у 2,5 рази) покращуються знання, учні набувають  практичні навички для збереження і зміцнення свого здоров’я.  Для підвищення професійного рівня педагогічних працівників проведено семінар- консиліум  класних керівників, вихователів ГПД, керівників гуртків з питань впровадження превентивного виховання.  

Дієвість системи роботи Школи сприяння здоров’ю зумовлюється глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей учнів, умов їх сімейного виховання, мікросоціального оточення. Значне місце в організації цієї роботі займає соціально-психологічна служба школи. Створено систему комплексного моніторингу здоров’я учнів, проведено соціометричні дослідження в класних колективах, глибоко вивчається адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі, рівень вихованості учнів, рівень тривожності учнів, малюнок сім’ї: вивчення стосунків в сім’ї учнів молодшого шкільного віку; малюнок неіснуючої тварини: виявлення особистісних особливостей, діагностування вад  (агресивність, схильність до нечесної поведінки, асоціальність) особистісного розвитку «ДВОР», оцінка власного стану здоров’я учнями, комп’ютерна залежність школярів.  Спираючись на отримані результати діагностики, даються конкретні рекомендації по відношенню до кожного учня батькам, класним керівникам, вчителям предметникам. Проводиться корекційна робота під час індивідуальних консультацій з учнями, які потребують психологічної допомоги. Запрацювала волонтерська програма «Старший товариш з відкритим серцем» для підтримки дітей з різними проблемними життєвими ситуаціями.

Характеристика складу учнів школи свідчить, що у закладі збільшилась кількість  дітей, які потребують соціального захисту та валеологічного супроводу. Ними опікується соціальний педагог школи.

У НВК №14 збереження та зміцнення здоров’я здійснюється засобами спортивно – масової та фізкультурно – оздоровчої роботи. Всі учні школи, відповідно до власного стану здоров’я, відвідують уроки фізичної культури. Вчителі фізичної культури ведуть та щорічно заповнюють паспорти здоров’я учнів, листок здоров’я  учнів кожного класу. Це дає змогу не лише вчителям, але й учням та батькам спостерігати за якісними та кількісними змінами у фізичному розвитку. У закладі забезпечується медико –педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, розроблено та ведеться Журнал медико – педагогічного спостереження за формами фізичного виховання.

На належному рівні проводиться позакласна фізкультурно-оздоровча робота. Зайнятість учнів у гуртках фізкультурно – оздоровчого напрямку становить 28, 4 %. Систематично проводяться спортивні свята, шкільні спартакіади. Значна увага приділяється спортивно-оздоровчим заходам в режимі дня : ранкова зарядка, фізкультрозминки, фізкультпаузи, вправи – енергізатори, рухливі перерви (карнавальні перерви), релаксаційні паузи (малювання на піску, слухання музики), прогулянки на свіжому повітрі, туристичні походи.

Логопедична служба школи вивчає відхилення у мовленнєвому розвитку дитини та організовує реабілітаційно-відновлювальну роботу, щоб дати можливість кожній дитині отримати якомога більше повноцінних знань, основними джерелами яких є мова і мовлення. Проводиться обстеження усного і писемного мовлення учнів школи, комплектуються групи та підгрупи для логопедичних занять. Батькам учнів, що потребують корекції мовленнєвих вад, надаються індивідуальні консультації. Проводиться  спільна робота з педагогами та батьками щодо корекції мовленнєвих вад у дітей.

Робота Школи сприяння здоров’ю включає й такий напрямок, як створення комфортного освітнього середовища. Перебуваючи у школі повний робочий день, всі учні мають можливість для повноцінного розвитку, розкриття природніх можливостей кожного вихованця. Цьому сприяють: діяльність дитячо – юнацької організації «Подоляночка»,  заняття 8 творчих учнівських об’єднань за інтересами, робота шкільного прес – центру, гуртки, спортивні  секції, години здоров’я, екскурсії, фізична праця, виховні та оздоровчі заходи. Створено у класних кімнатах релаксаційні зони, ігрові майданчики та зони відпочинку. У школі забезпечується питний режим: в усіх класних кімнатах є кулери .

Робота Школи сприяння здоров’ю неможлива без співпраці з медичною службою школи, яка здійснює лікувально-профілактичну,  санітарно-гігієнічну та  санітарно- просвітницьку роботу. В школі працює медичний кабінет, який обладнаний відповідно до вимог та забезпечений необхідною кількістю медикаментів для надання першої медичної допомоги. В кабінеті щоденно проводиться амбулаторний прийом дітей, де при необхідності кожна дитина отримує першу медичну допомогу. Тут також проводяться планові щеплення та інші маніпуляції.    Щоденно медична сестра проводить контроль за якістю харчування, зокрема забезпечення дієтичного харчування,  санітарно-гігієнічним режимом у шкільній їдальні, де обов'язковим є введення в раціон дитини вітаміну С.

Школа співпрацює з ДНЗ №20, ДНЗ №23 по формуванню у дітей навичок здорового способу життя, а також міським ЕНЦУМом та ЦСССДМ, медичними закладами міста та громадськими організаціями. З вересня 2010 року школа тісно співпрацює з КПНУ ім. І. Огієнка. У закладі проводились наукові дослідження: моніторинг показників фізичного стану дівчаток і хлопчиків (4 класів); визначення педагогічних умов покращення фізичного стану учнів засобами спортивних ігор; визначення фізичного стану дітей різних соматотипів молодшого шкільного віку; вивчення інтересів та побажань дітей щодо виконання певних видів фізичних вправ та інші . Педагоги школи впроваджують у навчальний процес методичні рекомендації науковців по покращенню фізичного стану дітей у процесі фізичного виховання.

Аналізуючи роботу Школи сприяння здоров’ю можна зробити такі висновки:

 • робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію стратегічної мети проекту та створення гуманних стосунків між учнями, батьками та вчителями школи;
 • створені умови для успішної діяльності Школи сприяння здоров’ю як цілісної системи;
 • забезпечені ефективні зв’язки між усіма її підсистемами та учасниками навчально-виховного процесу;
 • забезпечені можливості для фізичного, інтелектуального, психічного та соціального розвитку особистості учня.

Підвищились:

 • рівень пріоритету здорового способу життя серед учнів;
 • рівень мотивації до рухової діяльності та збереження здоров’я;
 • професійна компетенція та зацікавленість педагогів у збереженні та зміцненні здоров’я школярів;
 • підтримка та участь батьків у діяльності Школи сприяння здоров’ю.

 

 

Нормативно-правове забезпечення Школи сприяння здоров’ю

Нормативно-правове забезпечення
Школи сприяння здоров’ю

Закони України:

«Про освіту» від 23 травня 1991 року N 1060-XII;      

«Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року N 651-XIV;

«Про охорону дитинства»  від 26 квітня 2001 року № 2402-111 ;         

«Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року N 1841-III.

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні;

Про Національну доктрину розвитку освіти.

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

від 27 серпня 2010 р. N 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

від 5 жовтня 2009 р. N 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

Накази Міністерства:

від 31.10.2011 р. №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України»;

від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

від 20 липня 2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

від 09.12.2009 № 1114 «Про  затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів»;

від 20.04.2010р. №332. «Про проведення моніторингового дослідження «Рівень рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей і молоді» ;

від 01.02.2010 р. N59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;

від 01.02.2010 р.  N 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року»;

від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»;

від 20.07.2011 № 828 « Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу « Школа сприяння здоров'ю» ;

від 07.11.2011 № 1269 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу - захисту сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю" та утворення журі».

Листи Міністерства:

від 11.09.2009 N 1/9-632 «Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх» .

Наша адреса

32300 Хмельницька обл.,

м. Кам’янець-Подільський,

вул. Героїв Небесної Сотні, 17

E-mail та телефон

kp.nvk14@gmail.com

school14_2007@ukr.net

(03849) 5-14-16 (молодша школа)

(03849) 5-14-26 (старша школа)

Наш хостинг-провайдер